Dovoz

Vítám Vás na stránce kde si můžete splnit vaše sny koupí vysněného veterána nebo projekt k budoucí renovaci či řešit problém absence některých dílů na vašich veteránech, Hot rods nebo choppers ……….

To že děláme specializovanou prácí a vytváříme krásné původní stroje které brázdily americké ulice a také závodiště se dočtete v úvodu našeho webu Hot Rod Chavik s.r.o..
Dále se zabýváme nákupy a prodeji použitých i nových dílů, v této oblasti se pohybujeme již delší dobu, díky tomu jsme získali spoustu osobních kontaktů a zkušeností. Navázali jsme spoluprací s firmami či osobami které se zabývají prodejem historických cenných dílů jak v oblasti automobilů tak i motocyklů. Dokážeme sehnat prakticky cokoliv.

Celý rok nakupujeme přímo v USA díly a vozidla.
Pro dobrou uspěšnost nákupu (motor, převodovka, nápravy atd..) je naprosto nezbytná osobní prohlídka daného dílu popřípadně vozidla.
Aktuální Nákupní cesta do USA se letos koná od červenece do října. V Californii v USA budeme nakupovat od soukromých prodejců a také na nejznámějších burzách jako je Pomona swap meet nebo Long Beach Swap meet a mnoha dalších.

Společnost Hot Rod Chavik s.r.o. Vám nabízí kompletní zastoupení při koupi automobilu, motocyklu, jiných vozidel, drobných dílů a také velkých neskladných dílů. Zajišťujeme kompletní servis jako je vyhledání dané věci, koupi, transport po USA, zajištění kontejnerové dopravy, proclení v ČR, přihlášení v ČR, také lze se domluvit na kompletní renovaci, opravách, montáží atd…..

Níže je k vyplnění poptávkový formulář kde popište podrobně co potřebujete sehnat, najít či po čem toužíte.
Hot Rod Chavik Vám splní Vaše sny, to co jinde nedokážou dokážeme my

X

Všeobecné obchodní podmínky pro provozovatele e-shopu

obchodní společnosti Hot Rod Chavik s.r.o.

Sídlo: Křiby 4978, 760 05 Zlín
Identifikační číslo: 04783972
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91867
(dále jen „prodávající“)

Kontaktní údaje komisionáře:
Adresa pro doručování: Hot Rod Chavik s.r.o.
Křiby 4978,
760 05 Zlín
(dále jen „kontaktní adresa“)

kontaktní e-mail: dovoz@hotrodchavik.com
kontaktní telefon: +420 739 116 982
bankovní účet:9212740001/5500

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o komisi, jejímž předmětem je úprava obchodně závazkových vztahů mezi obchodní společností Hot Rod Chavik s.r.o., sídlem: Křiby 4978, 760 05 Zlín, IČ: 04783972, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91867 jako Komisionářem na straně jedné (dále jen “Komisionář”) a osobou projevující zájem o obstarání zboží (dále jen „Zákazník“).
2. Smlouva o komisi je uzavřena až okamžikem přijetí objednávky, nacházející se na internetové doméně http://hotrodchavik.com/dovoz/?lang=en, ze strany Komisionáře prostřednictvím potvrzujícího e-mailu.
3. Odesláním objednávky vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito VOP v celém rozsahu.
4. Komisionář se uzavřením smlouvy o komisi zavazuje poskytovat Zákazníkovi zejména tyto základní služby:
a) obstarání zboží specifikovaného v potvrzené objednávce,
b) skladování obstaraného zboží po dobu nezbytně nutnou,
c) přeprava zboží z místa jeho obstarání k rukám Zákazníka a převedení vlastnického práva k tomuto zboží Zákazníkovi.
5. Zákazník byl před uzavřením smlouvy o komisi důkladně seznámen s veškerými aspekty služeb Komisionáře, jejich specifikací, právy a povinnostmi pro Zákazníka z těchto služeb vyplývajících, s ceníkem služeb a způsobem výpočtu nákladů souvisejících s obstaráním zboží, i s těmito VOP.

II. Objednávka zboží přes internetové stránky

1. Pojmem objednávka zboží se pro účely těchto VOP rozumí vyplnění identifikačních údajů Zákazníka a technické specifikace poptávaného zboží ve formuláři Komisionáře nacházejícího se na internetové doméně http://hotrodchavik.com/dovoz/?lang=en (dále jen „objednávkový formulář“).
2. Smlouva o komisi je uzavřena až okamžikem přijetí objednávky ze strany Komisionáře prostřednictvím potvrzujícího e-mailu na základě kterého Komisionář potvrdí přijetí závazku k obstarání zboží specifikovaného v objednávce. Potvrzující e-mail bude ze strany Komisionáře zaslán na uvedenou e-mailovou adresu Zákazníka nejpozději do 7 dnů od přijetí objednávky. V opačném případě se má za to, že smlouva o komisi na základě objednávkového formuláře uzavřena nebyla.
3. Zákazník vyplní kromě identifikačních údajů a technické specifikace poptávaného zboží rovněž maximální cenu poptávaného zboží, za níž může Komisionář zboží obstarat. Současně je povinen potvrdit, že souhlasí s úhradou odměny Komisionáře, nákladů Komisionáře za přepravu zboží, nákladů spojených se skladováním zboží, jakož i dalších nákladů Komisionáře, jež jsou výslovně uvedeny v objednávkovém formuláři a se složením zálohy odpovídající maximální ceně poptávaného zboží. Pouze objednávka obsahující veškeré uvedené náležitosti bude odeslána Komisionáři k jejímu schválení; k objednávce, které některá z těchto podstatných náležitostí chybí, se nepřihlíží.

III. Obstarání zboží

1. Komisionář obstará pro Zákazníka zboží v souladu se specifikací uvedenou v potvrzené objednávce Zákazníka učiněné na internetové doméně http://hotrodchavik.com/dovoz/?lang=en.
2. Poptávané zboží obstará Komisionář vlastním jménem na účet Zákazníka a Zákazník zaplatí Komisionáři odměnu stanovenou v objednávkovém formuláři.
3. Před samotným obstaráním zboží zašle Komisionář Zákazníkovi fotodokumentaci zboží, jež na základě potvrzené objednávky hodlá obstarat. Zákazník je povinen se s touto fotodokumentací neprodleně seznámit a sdělit Komisionáři, zda - li s obstaráním zboží v kvalitě a jakosti uvedené v zaslané fotodokumentací souhlasí. Komisionář Zákazníka současně informuje o termínu ve kterém hodlá zboží obstarat (dále jen „termín obstarání zboží“).
.4. V případě, že Zákazník vysloví souhlas k obstarání zboží v kvalitě a jakosti dle zaslané fotodokumentace, je Komisionář povinen toto zboží obstarat. V případě odepření souhlasu se pokusí Komisionář obstarat poptávané zboží pro Zákazníka na jiném místě, je - li to objektivně možné. Nevyjádří – li se zákazník k zaslané fotodokumentaci nejméně 1 hodinu před termínem obstarání zboží, a to buď udělením souhlasu nebo odepřením souhlasu s obstaráním zboží v kvalitě a jakosti uvedené ve fotodokumentaci, má se za to, že souhlas k obstarání zboží byl ze strany Zákazníka udělen.
5. Vyjádření souhlasu či jeho odepření dle předchozího odstavce těchto VOP může zákazník provést pouze prostřednictvím e-mailu adresovanému Komisionáři. K jakékoliv jiné formě poskytnutí či odepření souhlasu se nepřihlíží a v takovém případě se uplatní domněnka udělení souhlasu.
6. Zaslání fotodokumentace dle čl. III. 3 těchto VOP ze strany Komisionáře se nevyžaduje v případě, že se kvalita a jakost zboží, závažným způsobem neliší od technické specifikaci zboží uvedené v potvrzené objednávce nebo jedná – li se o obstarání běžného zboží, tak jak je toto specifikováno v čl. XIV. těchto VOP.
7. Komisionář je povinen neprodleně po obstarání zboží informovat Zákazníka o obstarání zboží prostřednictvím e-mailové komunikace (dále jen ,,zpráva o obstarání zboží“).

IV. Změna příkazu zákazníka k obstarání nového zboží

1. Zjistí – li Komisionář, že lze pro Zákazníka obstarat zboží, jež svými technickými parametry lépe odpovídá potřebám Zákazníka, informuje o této skutečnosti Zákazníka a vyžádá si jeho písemný souhlas s obstaráním zboží s těmito novými technickými parametry (dále jen „Nové zboží) na místo zboží určeného v potvrzené objednávce. Nedojde – li ze strany Zákazníka k udělení tohoto souhlasu nejpozději do 2 dní od doby co byl k jeho udělení Komisionářem vyzván, má se za to, že souhlas udělen nebyl. V případě neudělení souhlasu ze strany Zákazníka obstará Komisionář zboží uvedené v potvrzené objednávce Zákazníka.
2. Písemný souhlas k obstarání Nového zboží zašle zákazník na e-mailovou adresu Komisionáře uvedenou v záhlaví těchto VOP. K jakékoliv jiné formě udělení souhlasu se nepřihlíží.
3. Nové zboží obstará Komisionář i v případě, že je jeho obstarání v zájmu Zákazníka a vyžádání jeho včasného předchozího souhlasu k jeho obstarání ze strany Zákazníka je objektivně vyloučeno.

V. Změna ceny zboží

1. Zjistí – li Komisionář při obstarávání zboží, že jej lze obstarat v souladu s technickou specifikací Zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři pouze při překročení maximální ceny uvedené Zákazníkem, vyžádá si od Zákazníka závazný písemný pokyn k obstarání zboží za těchto podmínek. Neudělí – li Zákazník Komisionáři souhlas k obstarání zboží při překročení maximální ceny uvedené v objednávkovém formuláři, obstará Komisionář zboží za maximální cenu uvedenou v objednávkovém formuláři.
2. Písemný souhlas k obstarání zboží při překročení maximální ceny zašle Zákazník na e-mailovou adresu Komisionáře uvedenou v záhlaví těchto VOP. K jakékoliv jiné formě udělení souhlasu se nepřihlíží.
3. Komisionář může pro Zákazníka obstarat zboží při překročení maximální výše ceny i bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka, avšak pouze v případě, že Komisionář uhradí Zákazníkovi rozdíl mezi cenou, za níž zboží nakoupil, a maximální cenou zboží určenou Zákazníkem.

VI. Skladování obstaraného zboží po dobu nezbytně nutnou

1. Komisionář se zavazuje do doby předání zboží Zákazníkovi v souladu s ust. § 2465 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník“), uskladnit zboží na dobu nezbytně nutnou.
2. Hrozí – li na skladovaném zboží škoda nebo nepřebere – li si Zákazník zboží v přiměřené lhůtě ač byl k tomu Komisionářem vyzván, může Komisionář zboží na účet zákazníka vhodným způsobem prodat; výtěžek z tohoto prodeje vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.
3. Výzvu k vyzvednutí zboží dle předchozího odstavce těchto VOP provede Komisionář písemně a prostřednictvím této výzvy upozorní Zákazníka, že zboží po marném uplynutí stanovené lhůty prodá.
4. Komisionář má zadržovací právo ke skladovanému zboží, dokud se u něho nachází, k zajištění případných dluhů Zákazníka vyplývajících ze smlouvy o komisi.

VII. Přeprava zboží z místa jeho obstarání k rukám zákazníka

1. Komisionář přepraví zboží z místa jeho obstarání k rukám Zákazníka. Přepravu zboží provede Komisionář s odbornou péčí v ujednané době. Nebude – li ujednána, provede Komisionář přepravu Zboží bez zbytečného odkladu.
2. Komisionář vydá zboží Zákazníkovi v místě určení. Není – li toto určeno, považuje se za místo určení adresa, kterou Zákazník uvedl v potvrzené objednávce.
3. Zákazník zaplatí Komisionáři cenu přepravného bez zbytečného odkladu po provedení přepravy do místa určení.
4. Způsob výpočtu přepravného je uveden v objednávkovém formuláři Komisionáře.
5. Komisionář nahradí Zákazníkovi škodu vzniklou na zboží způsobenou jeho přepravou. To neplatí, prokáže – li, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
6. Komisionář může přepravované zboží prodat na účet Zákazníka při bezprostřední hrozbě podstatné škody na přepravovaném zboží, není – li čas vyžádat si pokyny Zákazníka anebo prodlévá li Zákazník s nimi.
7. Komisionář má k přepravovanému zboží zástavní právo k zajištění případných dluhů vyplývajících ze smlouvy o komisi.
8. Zákazník je povinen vydat Komisionáři po řádném provedení přepravy a předání zboží k rukám Zákazníka písemné potvrzení o převzetí zboží stvrzené jeho vlastnoručním podpisem, je-li toto ze strany Komisionáře vyžadováno.

VIII. Cena poptávaného zboží a její úhrada

1. Zákazník ve své objednávce určí maximální cenu poptávaného zboží, za níž může Komisionář zboží obstarat, přičemž Komisionář je touto cenou vázán a nesmí ji překročit pokud nenastanou podmínky předvídané těmito VOP.
2. Zákazník složí na bankovní účet Komisionáře uvedený v kontaktních údajích Komisionáře částku odpovídající maximální ceně poptávaného zboží (dále jen „cena poptávaného zboží“), jíž zadal v objednávkovém formuláři, a to nejpozději 2 dny před Komisionářem sděleným termínem obstarání zboží. Neuhradí – li Zákazník cenu poptávaného zboží ve stanovené lhůtě, je Komisionář oprávněn od smlouvy o komisi odstoupit.
3. Úhradou ceny poptávaného zboží není Zákazník zbaven povinnosti k úhradě odměny Komisionáře a nákladů Komisionáře, ke kterým se Zákazník výslovně zavázal v objednávkovém formuláři.
4. Ukáže - li se po obstarání zboží, že cena obstaraného zboží je nižší než zákazníkem složená cena poptávaného zboží, je Komisionář povinen vyplatit tento rozdíl zpět k rukám zákazníka.

IX. Práva a povinnosti Komisionáře

1. Komisionář chrání zájmy Zákazníka, které jsou mu známy a zpraví ho o každé okolnosti, která by mohla mít vliv na změnu příkazu Zákazníka v souladu s čl. IV těchto VOP.
2. Komisionář zpraví Zákazníka o průběhu obstarávání zboží vždy, když to bude nezbytně nutné k řádnému naplnění účelu smlouvy o komisi.
3. Komisionář se v souladu se smlouvou o komisi a těmito VOP zavazuje obstarat pro Zákazníka poptávané zboží, toto v případě potřeby uskladnit a přepravit k rukám zákazníka.
4. Komisionář má právo požadovat po Zákazníkovi jakékoliv doklady nezbytné k řádnému obstarání zboží.
5. Po dodání zboží k rukám Zákazníka provede Komisionář vyúčtování nákladů spojených s obstaráním zboží v souladu s příslušnými ustanoveními těchto VOP a toto předloží Zákazníkovi k úhradě, nejedná – li se o běžné zboží specifikované v čl. XIV. těchto VOP.

X. Práva a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník se zavazuje poskytnout Komisionáři při obstarávání zboží veškerou nezbytnou součinnost.
2. Zákazník předloží Komisionáři veškeré doklady nezbytné k řádnému obstarání poptávaného zboží.
3. Zákazník je povinen uhradit Komisionáři cenu poptávaného zboží, odměnu a veškeré další náklady, k jejíchž úhradě se zavázal v souladu s platebními podmínkami stanovenými v objednávkovém formuláři a v těchto VOP.

XI. Náklady Komisionáře

1. Náklady Komisionáře spojené s obstaráním zboží a jeho dodání Zákazníkovi jsou zejména:
a) náklady na uskladnění zboží po dobu nezbytně nutnou,
b) náklady na dopravu, jež byly Komisionářem vynaloženy za účelem obstarání zboží,
c) náklady spojené s přepravou zboží k rukám Zákazníka
d) náklady spojené s proclením zboží

A současně veškeré další náklady, jež jsou výslovně stanoveny v objednávkovém formuláři, k jejíchž úhradě se Zákazník svým souhlasným prohlášením v tomto objednávkovém formuláři výslovně zavázal.

XII. Odměna komisionáře

1. Zákazník je povinen uhradit Komisionáři odměnu vyčíslenou v objednávkovém formuláři.
2. Odměna Komisionáře v sobě zahrnuje:
- konzultační činnosti Komisionáře
- veškeré činnosti Komisionáře směřující k obstarání poptávaného zboží
- veškeré činnosti Komisionáře spočívající v uskladnění zboží, zabezpečující řádné proclení zboží a jeho přepravu k rukám Zákazníka
3. V odměně Komisionáře nejsou zahrnuty náklady Komisionáře spec. v čl XI. těchto VOP.

XIII. Vyúčtování nákladů a odměny Komisionáře a jejich úhrada

1. Komisionář po obstarání zboží vyúčtuje Zákazníkovi náklady, jež Komisionáři doposud vznikly v souvislosti s obstaráním zboží a rovněž další objektivně vyčíslitelné náklady, o nichž Komisionář ví, že mu tyto prokazatelně vzniknou v souvislosti s přepravou zboží z místa obstarání do místa určení.
2. Jakmile Komisionář předá zboží k rukám Zákazníka, vyúčtuje mu veškeré náklady související s proclením zboží, náklady související se skladováním zboží, popř. jakékoliv další doposud nevyúčtované náklady, které mu v souvislosti s obstaráním zboží nebo s jeho přepravou k rukám Zákazníka vznikly a odměnu Komisionáře.
3. Náklady a odměnu dle předchozích odstavců tohoto článku VOP je Zákazník povinen uhradit Komisionáři do pěti dnů ode dne, kdy mu bude vyúčtování těchto nákladů a odměny ze strany Komisionáře předloženo.
4. V případě, že Komisionář pro Zákazníka prokazatelně vykonal činnost na základě uzavřené smlouvy o komisi, avšak nedošlo z jeho strany k obstarání poptávaného zboží z důvodů nezávislých na jeho vůli, popř. na výslovný pokyn Zákazníka, náleží Komisionáři právo na zaplacení poměrné části sjednané odměny a nákladů spojených s obstaráním zboží, dle skutečně vykonané činnosti.

XIV. Obstarání běžného zboží a úhrada jeho ceny

1. Běžným zbožím se pro účely těchto VOP rozumí zboží, jež Komisionář v rámci své obchodní činnosti pravidelně obstarává a je tak schopen, již při přijetí Zákazníkem odeslané objednávky zboží, vyčíslit cenu zboží za nějž zboží pořídí, veškeré své náklady, které mu při plnění jeho povinností z uzavřené smlouvy o Komisi vzniknou a rovněž tak výši odměny, jež mu v této souvislosti náleží.
2. V takovém případě vyčíslí Komisionář Zákazníkovi veškeré své náklady a výši odměny v potvrzujícím e-mailu, jímž potvrzuje přijetí závazku k obstarání zboží specifikovaného v objednávce. Náklady Komisionáře, společně s jeho odměnou tvoří tvz. konečnou cenu. Konečnou cenou se rozumí cena poptávaného zboží včetně všech nákladů Komisionáře vzniklých při plnění jeho povinností ze smlouvy o Komisi a odměny Komisionáře (dále jen „konečná cena“)
3. Konečnou cenu uhradí Zákazník na bankovní účet Komisionáře nejpozději 2 dny před termínem obstarání zboží sděleným mu Komisionářem.
4. Ustanovení o úhradě nákladů a odměny Komisionáře dle čl. XIII těchto VOP se v tomto případě nepoužije.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy o komisi, tj. ode dne, kdy je Zákazníkovi ze strany Komisionáře doručeno potvrzení objednávky. V případě, že není právo na odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka uplatněno v uvedené 14denní lhůtě, tak toto právo bez dalšího zaniká. Zánikem tohoto práva však nejsou nijak dotčena práva Zákazníka na odstoupení od smlouvy v souladu s dalšími ustanoveními těchto VOP nebo vyplývající Zákazníkovi přímo ze zákona.
2. V případě, že Komisionář obstará poptávané zboží dle smlouvy o komisi na výslovný souhlas Zákazníka před uplynutím 14 denní lhůty k odstoupení od smlouvy, nemá Zákazník právo na odstoupení od smlouvy, pokud byl o této skutečnosti seznámen Komisionářem před uzavřením smlouvy o komisi.
3. Poskytne – li Komisionář Zákazníkovi silně klamavé údaje, má Zákazník právo od smlouvy o komisi odstoupit do 3 měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět mohl a měl. Silně klamavými údaji se přitom rozumí zejména takové údaje, jež hrubým způsobem neodpovídají údajům skutečným, přičemž při znalosti skutečných údajů by Zákazník smlouvu o komisi v tomto znění neuzavřel.
4. Zákazník odstoupí od smlouvy prostřednictvím formuláře Komisionáře uvedeného na internetové doméně http://hotrodchavik.com/dovoz/?lang=cs (dále jen „vzorový formulář pro odstoupení“), který zašle vyplněný na e-mailovou adresu Komisionáře. K jakékoliv jiné formě odstoupení od smlouvy o komisi ze strany Zákazníka se nepřihlíží. Komisionář informuje Zákazníka o přijetí vzorového formuláře pro odstoupení bez zbytečného odkladu poté co jej od Zákazníka obdrží, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve vyplněné objednávce zboží.
5. Komisionář je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) nesloží – li Zákazník na účet Komisionáře cenu zboží ve lhůtě uvedené v čl. VIII.2 těchto VOP
b) neposkytne–li Zákazník Komisionáři nezbytné dokumenty či informace, jejichž neposkytnutí zásadním způsobem ztěžuje či zcela znemožňuje splnění povinností Komisionáře vyplývajících ze smlouvy o komisi.
6. Komisionář i Zákazník jsou oprávněni odstoupit od smlouvy i v případě naplnění podmínek předvídaných zák. č. 89/2012, občanským zákoníkem a souvisejících právních předpisů.
7. Odstoupením od smlouvy se smlouva o komisi od počátku ruší. Odstoupením od smlouvy zanikající v rozsahu účinků práva o povinnosti smluvních stran.
8. V případě odstoupení od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit, co si vzájemně poskytly.
9. V případě, že Komisionář začal s plněním dle smlouvy o komisi na výslovný souhlas Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Zákazník v této lhůtě od smlouvy odstoupí, má Komisionář v souladu s ust. § 1834 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku právo na zaplacení poměrné části sjednané odměny a nákladů spojených s obstaráním zboží za plnění do okamžiku odstoupení od smlouvy, dle skutečně vykonané činnosti. Stejné právo náleží Komisionáři i v případě, že je od smlouvy odstoupeno ze strany Komisionáře, avšak pouze za splnění podmínek uvedených v odst. 4 či 5 tohoto článku VOP.

XVI. Práva z vadného plnění

1. Zákazníkovi náleží práva z vadného plnění zejména v následujících případech:
a) nemá – li Komisionářem dodané zboží vlastnosti vymíněné v objednávkovém formuláři; práva z vadného plnění zákazníkovi nevznikají, pokud provedl změnu příkazu k dodání Nového zboží v souladu s čl. IV těchto VOP a Nové zboží dodané zákazníkovi má vlastnosti vymíněné změnou příkazu Zákazníka,
b) ujistí – li Komisionář Zákazníka, že dodané zboží nemá v rozporu se skutečností žádné vady nebo se hodí k určitému účelu.
Zboží se považuje za vadné i v případech předvídaných zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
2. Zjistí – li Zákazník, že má dodané zboží vadu, oznámí ji bez zbytečného odkladu Komisionáři a zboží k jeho rukám předá, nebo je dle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.
3. Vytkne – li Zákazník Komisionáři vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu kterou Zákazník nemůže vadné zboží užívat.
4. Je-li vada zboží odstranitelná, může se Zákazník domáhat přiměřené slevy z ceny služeb provedených Komisionářem (dále jen „cena“) k jejímu obstarání. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží v souladu s jeho účelem řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
5. Náleží – li zákazníkovi právo dle předchozího odstavce, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Komisionář namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
6. Zákazník může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Komisionáři bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží.
7. Nevytkne-li Zákazník vadu včas a namítne-li Komisionář opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo z vadného plnění nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které Komisionář při předání zboží věděl nebo musel vědět.
8. Veškerá další práva Zákazníka z vadného plnění výslovně v těchto VOP neuvedená, se řídí ust. §1914 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

XVII. Další ustanovení

1. Veškeré písemnosti dle smlouvy o komisi a těchto VOP se doručují na doručovací adresu smluvních stran, není – li výslovně uvedeno, že postačí doručení v rámci e-mailové komunikace smluvních stran. V případě, že si adresát zásilku uloženou držitelem poštovní licence nevyzvedne ve stanovené lhůtě nebo jinak zmaří její doručení, má se za to, že zásilka byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání, jde-li o zásilku adresovanou do zahraničí, pak se má za to, že byla doručena patnáctým dnem po odeslání.
2. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění si strany mohou vzájemně sdělit informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Strany se zavazují tyto informace uchovávat jako důvěrné, neposkytnout je bez souhlasu druhé strany třetí osobě, nevyužít je k jinému účelu, než k plnění sjednaného smluvního vztahu a nevyužít je jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl druhou stranu smlouvy poškodit
XVIII. Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o komisi a zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji Zákazník výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření smlouvy o komisi
3. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Komisionář pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
4. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníka Komisionář nepředává žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na obstarání zboží, kterým jsou osobní údaje Zákazníka předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro obstarání zboží.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
6. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Komisionář povinen tuto informaci předat. Komisionář má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Komisionáře se řídí uzavřenou smlouvou o komisi a těmito VOP a v právních vztazích v nich výslovně neupravených pak platnými a účinnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (o.z.).
2. Ukáže-li se jakékoliv ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo neúčinné, nebo se k němu dle o.z. nebude přihlížet, nemá to vliv na trvání a platnost a účinnost ostatních ujednání těchto VOP.
3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 1.6.2017 Účastníci smlouvy o komisi jsou vázáni zněním VOP uveřejněným na internetové doméně Komisionáře.
4. Zákazník potvrzením těchto VOP v objednávkovém formuláři Komisionáře výslovně potvrzuje, že měl dostatečný časový prostor seznámit se s jejich obsahem. Zákazník dále prohlašuje, že si tyto VOP pozorně přečetl a jejich obsahu plně porozuměl, a že žádná z ujednání, jež jsou jejich obsahem nepovažuje za ustanovení, která nemohl v jejich obsahu rozumně očekávat ve smyslu ust. § 1753 o.z. a všechna ujednání těchto VOP proto výslovně přijímá.
5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy o komisi, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Komisionářem a Zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.
6. Zákazník výslovně prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, jejich obsahu plně porozuměl, nemá k nim výhrad a považuje je za ujednání která jsou v souladu s dobrými mravy a principy poctivosti. Zákazník dále prohlašují, že potvrzení těchto VOP v objednávkovém formuláři Komisionáře bylo učiněno svobodně, vážně a bylo prosto jakéhokoliv omylu či tísně, která by jakkoliv omezila jeho svobodné rozhodování.Pokud si nejste jistí cenou, nevyplnujte


Detailní popis, stav, k čemu bude použito, rok výroby atd.
Souhlasím s obchodními podmínkami.

Náklady za přepravné

přepravované zboží z Californie Vám bude dle velikosti převezeno následujícími přepravci:

  • lodní doprava - Geis
  • drobné zásilky UPC,Geis,FEdex,DHL

Přeprava bude účtována dle aktuálního ceníku přepravců.

Souhlasím že mi za přepravu bude účtováno přepravné.

Dovoz veteránů

V případě požadavku na dovoz veteránů, Hot rods nebo choppers zaškrtněte zde

Rozpis vozů na zakázku

kurz 1Kč ... 0.042635 USD

pořizovací cena vozu USD
Přepočítat

Uvedené ceny v tabulce níže jsou pouze orientační, vždy záleží na skutečných nákladech (vzdálenost vozu od přístavu atd.)

Popis Cena Celkem Kč Celkem USD
osobní poradenství ,kontrola zboží a odborné posouzení stavu vozu,realizace cesty 800Kč/ hod 800
uskladnění vozu ve skladu do svozu dopočet ke dni svozu 0
svoz do přístavu 40 kč/mile (1míle=1,61km) 40
naložení vozu do kontejneru v Californii vyřízení potřebné dokumentace k přepravě a odměna 17000Kč 17000
lodní přeprava z přístavu v Californii do EU 60000Kč ( cena je orientační záleží na velikosti přepravovaného vozidla) 60000
přístavní poplatek EU s vyložením kontejneru 10000Kč 10000
svoz z přístav v EU do ČR 25Kč/ km 25
Clo +10% 0
DPH +21% 0
příprava vozu na EU provoz 550Kč/ hod.+ materiál ( blinkry,mlhovky...na přání zákazníka) 550
vystavení TP,homologace ,testy 40000Kč ( na přání zákazníka) 40000
Souhlasím s tím že mi budou účtovány další poplatky týkajících se vozů na zakázku.

Dokumenty ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy naleznete na tomto odkazu: Stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky pro provozovatele e-shopu naleznete na tomto odkazu: Stáhnout